CINDELLA Injection

CINDELLA Injection

บรษัทผู้ผลิต : Daehan New Pharm

หมวด :  ยาเผาพลาญ

หน่วยบรรจุ : 5ml x 10Amps/box

การเก็บรักษา : เก็บในอุณหภูมิห้อง (ต่ำกว่า 25℃ )

วัตถุประสงค์ในการใช้ : ใช้ในการรักษากลุ่มโรคที่มีภาวะความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง Leigh syndrome(LS), ภาวะโรคที่มีความผิดปกติในหน้าที่ของก้านสมองส่วนกลาง (Subacute Necrotizing Encephalopathy)

Comments are closed.